Условия за ползване

1. Общи положения

1.1. Настоящите Условия за ползване на уеб сайт www.mr-bricolage.bg уреждат взаимоотношенията между ДОВЕРИЕ БРИКО АД и всеки Клиент на уебсайта www.mr-bricolage.bg (оттук нататък наричан „уебсайт”).

1.2. ДОВЕРИЕ БРИКО АД, е търговско дружество регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 130006992, със седалище и адрес на управление: София 1784, бул. „Цариградско шосе” № 115А Бизнес сграда Датекс, представлявано от Андрей Евтимов - изпълнителен директор (оттук нататък наричано „ДОВЕРИЕ БРИКО”).

1.3. „Клиент” е всяко лице, което ползва предоставяните чрез уебсайта услуги и ресурси.

1.4. Клиентът е длъжен да се запознае с настоящите Условия за ползване на уебсайта. Ако Клиентът не е съгласен с настоящите Условия за ползване на уебсайта, Клиентът не трябва и няма право да използва този уебсайт. Използването на уебсайта ще се счита за съгласие на Клиента с настоящите Условия за ползването му. Предоставянето на лична информация на ДОВЕРИЕ БРИКО ще се счита за съгласие на Клиента за събирането, ползването и разкриването на личната информация относно Клиента в съответствие с правилата, установени в настоящите Условия.

1.5. ДОВЕРИЕ БРИКО отдава голямо значение на защитата на личните данни на своите клиенти. ДОВЕРИЕ БРИКО е надлежно регистрирано като администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данни с идентификационен номер 22784 и всички данни за клиенти са събирани, прехвърляни, обработвани и поддържани в съответствие с принципите, заложени в Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

1.6. Тези Условия за ползване на уебсайта могат да бъдат периодично преработвани в резултат от добавянето на нови характеристики към продуктите и услугите на ДОВЕРИЕ БРИКО, законодателни промени или други причини. ДОВЕРИЕ БРИКО може да измени тези Условия по всяко време, като публикува преработената версия на Уебсайта. Преработената версия ще се смята за влязла в сила от момента на публикуването й. Ако Клиентът не е съгласен с правилата в Условията за ползване на уебсайта, Клиентът може по всяко време да прекрати ползването му, както и ползването на предоставяните чрез него услуги.

2. Събиране на информация

2.1. За да ползва услугите, предоставяни чрез уебсайта на ДОВЕРИЕ БРИКО, Клиентът трябва да предостави корпоративни данни, както и лични данни на своя представител (ако е юридическо лице) или свои лични данни (ако е физическо лице). Изисканата информация е необходима на ДОВЕРИЕ БРИКО за идентифициране на Клиента и правния му статус, надлежно предоставяне на услугите, счетоводни и статистически цели, както и за целите на маркетинга и рекламата, на подобрения в услугата или създаването на нови услуги.

2.2. В случай, че Клиентът изпрати на ДОВЕРИЕ БРИКО кореспонденция, включително имейли и факсове, ДОВЕРИЕ БРИКО ще запази тази информация. ДОВЕРИЕ БРИКО ще съхранява също и кореспонденция относно услугата, предоставяна на Клиента, както и друга кореспонденция, произтичаща от ДОВЕРИЕ БРИКО към Клиента. ДОВЕРИЕ БРИКО ще съхранява тези данни с цел оценяване и подобряване на услугата, предоставяна на Клиента, както и за да разследва евентуални нарушения на условията за ползване на услугата. В допълнение, телефонните обаждания на Клиента към ДОВЕРИЕ БРИКО и обажданията на ДОВЕРИЕ БРИКО към Клиента могат да бъдат записвани за целите на подобряването на качеството на услугата, както и за целите на сигурността.

2.3. Уебсайтът на ДОВЕРИЕ БРИКО може да използва технологии, които позволяват на ДОВЕРИЕ БРИКО да събира определена техническа информация за Клиента като например IP адрес, операционната система, инсталирана на компютъра на Клиента, вида търсачка, която Клиента използва, данни за трансфера на информация, местоположение, влизане в мрежата и други комуникационни данни отнасящи се за Клиента, когато това се изисква от ДОВЕРИЕ БРИКО за целите на контрол на риска и сигурността, изпълнение на регулаторни задължения или за други законни цели.

3. Предоставяне на информацията и съгласия на Клиента

3.1. С потвърждението на заявката си за ползване на услуга, предоставяна чрез уебсайта, Клиентът изрично се съгласява по смисъла на чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД с обработването от ДОВЕРИЕ БРИКО на всички предоставени от него и/или законосъобразно придобити от ДОВЕРИЕ БРИКО данни за описаните по-горе цели и използването им по начина, описан в настоящите Условията за ползване на уебсайта и изискванията на действащото законодателство на Република България.

3.2. С предоставянето на адрес на електронна поща и/или телефон Клиентът изрично дава своето предварително съгласие по смисъла на чл. 6 от Закона за електронната търговия да получава от ДОВЕРИЕ БРИКО търговски съобщения, свързани с услугите, предоставяни от ДОВЕРИЕ БРИКО и/или негови партньори.

3.3.  Доверие – Брико“ АД обработва лични данни на своите клиенти в съответствие със Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни, която е неразделна част от Общите условия.

4. Разкриване на информация

4.1. ДОВЕРИЕ БРИКО няма да продава или да предоставя каквато и да е лична информация на трети лица в нарушение на законовите си задължения. ДОВЕРИЕ БРИКО ще предоставя достъп до личните данни на Клиента само на онези служители, на които им е нужна, за да могат да извършват предоставяне на услугите на ДОВЕРИЕ БРИКО.

4.2. ДОВЕРИЕ БРИКО ще разкрие информация за Клиента в случай, че ДОВЕРИЕ БРИКО има задължение да направи това съгласно действащото законодателство. Такова разкриване включва, но не се ограничава до личната информация и съдържанието на кореспонденцията с Клиента към: съда; полицията; службите за сигурност; компетентните държавни и междуправителствени или наднационални органи; компетентните агенции (различни от данъчните органи), министерства и регулаторни органи. В случай, че грешна или неточна информация е предоставена от Клиента и е установено закононарушение, ДОВЕРИЕ БРИКО ще предаде данни към органите за предотвратяване на измами и правоохранителните органи ще имат достъп до и ще ползват тази информация. ДОВЕРИЕ БРИКО и други организации могат да имат достъп до тази информация и да я използват (включително информация от други държави), за да предотвратят измама или пране на пари.

5. Сигурност и защита на информацията ДОВЕРИЕ БРИКО поема отговорността да осигури сигурност на данните на Клиента. За да предотврати непозволен достъп или разкриване на информация, ДОВЕРИЕ БРИКО поддържа физически, електронни и процедурни предпазни мерки, които са в съответствие с приложимите разпоредби за обработване и съхраняване на лична информация. ДОВЕРИЕ БРИКО предоставя достъп до информацията, чрез която може да се установи самоличността на Клиента, само на служителите, на които е нужна тази информация, за да може ДОВЕРИЕ БРИКО да предостави услугите на Клиента.

6. Достъп и промяна на данните от страна на Клиента

6.1. Клиентът може да преглежда личните данни, които е предоставил на ДОВЕРИЕ БРИКО и да извършва желаните от Клиента промени на тези данни по всяко време, влизайки в своя администраторски панел на уебсайта в секцията „Моят профил“ и променяйки своите настройки.

6.2. По искане на Клиента, ДОВЕРИЕ БРИКО също ще предостави информация на Клиента къде се съхраняват неговите лични данни, какви данни ДОВЕРИЕ БРИКО съхранява за личността на Клиента и за какви цели са използвани те от ДОВЕРИЕ БРИКО. Такива искания за информация могат да бъдат предоставени на отдела за обслужване на клиенти или изпращани с поща до следния адрес на ДОВЕРИЕ БРИКО: ДОВЕРИЕ БРИКО АД, адрес: град София 1784, бул. „Цариградско шосе” № 115А Бизнес сграда Датекс. Настоящите Условия за ползване на уебсайта www.mr-bricolage.bg са приети на 10.март.2015 година.